Matura 2008 Marzec (Info niepotwierdzone)Widzisz wersję archiwalną wątku "Matura 2008 Marzec (Info niepotwierdzone)" z forum www.darkwarez.pl/

Strona 1 z 11


h4k3r00 - 07 Mar 2008 02:02

FIZYKA = PODSTAWOWY
1. jacht, hydrostatyka.
masdo narysowania wykres, obliczyć różnicę poziomów wody w śluxie.

2. akwarium:
ogniskowa soczewki w wodzie, konstrukcja obrazu

zad3.
akcelerator: wartość natezenia pola elektrostatycznego, przyspieszenie, czas, siła, z jaką protony działają na tarczę pomiarową, prędkość

zad.4.
na czym polega przewodnictwo elekktryczne, dlaczego opór zmienia się pod wpływem temperatury, jakzmienia isę opór w półprzewodikach.

zad.5.
zjjawisko hubble'a
wszytsko poprzekształcac z podanego wzoru, banalne.

FIZYKA = ROZSZERZONY

[w chwli obecnej brak]

CHEMIA = PODSTAWOWA

[ w chwili obecnej brak]

CHEMIA = ROZSZERZONA

Zadanie 1 (2 pkt.)
Ślina to wydzielina gruczołów ślinowych, nazywanych śliniankami. W ciągu doby, w zależności od spożywanego pokarmu, ślinianki uchodzące do jamy ustnej produkują średnio 1,5 dm3 roztworu śliny. W organizmie człowieka wyróżniamy trzy pary dużych ślinianek: przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe.
Ślinę możemy podzielić na:
– ślinę surowiczą zawierającą enzym: amylazę ślinową (ptialinę);
– ślinę śluzową (dzięki mucynie).
Główne związki organiczne będące składnikami śliny to: mucyna, ptialina, maltaza, lizozym. Dopisz podane nazwy związków organicznych – składników śliny do ich roli w układzie pokarmowym.
Organiczny składnik śliny Rola tego składnika
enzym bakteriobójczy
ułatwia połykanie pokarmu
rozkłada maltozę na glukozę
hydrolizuje skrobię na maltozę i dekstryny
Zadanie 2 (3 pkt.)
Pewien pierwiastek X należy do bloku energetycznego p układu okresowego i ma następującą konfigurację elektronową:
X: 1s22s22px22py22pz23s23px23py13pz1
Pierwiastek ten tworzy gazowy tlenek o wzorze XO2.
a) Podaj liczbę elektronów zawartą w jonie prostym X2- tworzonym przez ten pierwiastek.
b) Tlenek XO2 można otrzymać rozpuszczając miedź w stężonym kwasie siarkowym (VI). Zapisz tę reakcję w formie jonowej skróconej.
c) Tlenek XO2 w swej budowie posiada wiązania kowalencyjne spolaryzowane i koordynacyjne. Podaj ile wiązań σ i ile wiązań π posiada cząsteczka XO2.
a) Liczba elektronów zawarta w jonie X2-: ……………………R 30;……………………& #8230;.
b) Równanie reakcji:
…………………… ……………………R 30;……………………& #8230;…………………̷ 0;..
c)
Liczba wiązań σ
Liczba wiązań π
1
2a
2b
2c

Zadanie 3 (2 pkt.)
Przeprowadzono reakcję chemiczną:
H2(g) + Cl2(g)  2 HCl(g)
opisaną równaniem kinetycznym: v = k[H2][Cl2]
Oblicz, jak zmieniło się stężenie chloru, jeżeli przy dwukrotnie malejącym stężeniu wodoru szybkość reakcji wzrosła 4 razy?

Zadanie 4 (2 pkt.)
Wśród węglowodorów niearomatycznych wyróżnia się dwa szeregi homologiczne o wzorze ogólnym CnH2n – są to alkeny i cykloalkany. W obu tych grupach węglowodorów pojawić się mogą związki o konfiguracji cis i trans.
Podaj za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych) po jednym izomerycznym alkenie i cykloalkanie o konfiguracji trans i wzorze ogólnym C5H10.
Wzór półstrukturalny (grupowy) alkenu:
Wzór półstrukturalny (grupowy) cykloalkanu:

Zadanie 5 (3 pkt.)
Dokończ poniższe reakcje chemiczne. Pamiętaj, by w każdej reakcji właściwie dobrać współczynniki.
1) ….. Al(OH)(NO3)2 + ….. N2O5 → ……………………R 30;……………………& #8230;……
2) ….. Fe + ….. Cl2 → ……………………R 30;……………………& #8230;…………………..
3) ….. NH3 + ….. (NH4)2HPO4 → ……………………R 30;……………………& #8230;……..

Zadanie 6 (3 pkt.)
Żelatyna to naturalna substancja białkowa pozyskiwana z kości i chrząstek zwierzęcych. Składa się z glicyny, proliny i hydroksyproliny. Rozpuszczona w wodzie tworzy układ koloidalny – zol liofilowy, który łatwo przechodzi w żel. Żelatynę stosuje się także w kulkach paintballowych – kulka jest żelatynową skorupką wypełnioną farbą o różnej barwie, która po rozbiciu o cel pozostawia na nim ślad.
a) Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego wykażesz, że żelatyna ma charakter układu koloidalnego. Opisz słownie lub zilustruj odpowiednim rysunkiem swój pomysł.
b) Opisz obserwacje, jakie można dokonać podczas tego doświadczenia.
c) Podaj przykłady dwóch dowolnych roztworów wodnych o takim samym rozdrobnieniu substancji jak w roztworze żelatyny.

Zadanie 7 (4 pkt.)
W celu otrzymania monobromopochodnej etanu w reaktorze o objętości 1 dm3 zmieszano stechiometryczne ilości bromu i etanu a reakcję prowadzono w obecności światła.
a) Zapisz za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych) reakcję chemiczną zachodzącą w ćwiczeniu.
b) Zakładając, że wydajność procesu wynosi 80% oblicz stężeniową stałą równowagi.
c) Określ rodzaj reakcji organicznej przeprowadzonej w tym zadaniu.

Zadanie 8 (3 pkt.)
Zbudowano ogniwo zestawiając dwa półogniwa: metaliczne półogniwo cynkowe o schemacie Zn│Zn2+ i elektrodę wodorową Pt│H2│H+ będących w warunkach standardowych (i przy założeniu, że stężenia jonów [Zn2+] = [H+] = 1 mol/dm3.
a) Podaj, korzystając z wartości potencjałów standardowych, schemat tego ogniwa.
b) Zapisz równanie reakcji biegnącej w tym ogniwie.
c) Oblicz siłę elektromotoryczną w tym ogniwie.

Zadanie 9 (2 pkt.)
Uczeń otrzymał do identyfikacji dwie probówki zawierające roztwór kwasu azotowego (V), przy czym w jednej z probówek był stężony roztwór kwasu a w drugiej rozcieńczony. Zaproponuj doświadczenie, które pozwoli zidentyfikować zawartość obu probówek.
a) Wykonaj rysunek prowadzonego doświadczenia.
b) Zapisz, jakie spostrzeżenia dokonuje

Zadanie 10 (3 pkt.)
Przeprowadzono elektrolizę stopionego wodorku sodu.
a) Zapisz reakcje zachodzące na anodzie i katodzie podczas tej elektrolizy.
b) Jaki ładunek musiał przepłynąć jeśli na elektrodach wydzieliło się 9,2 g sodu i 4,48 dm3 wodoru? Odpowiedź poprzyj odpowiednimi obliczeniami.

Zadanie 11 (2 pkt.)
Jedną ze znanych Ci teorii kwasów i zasad jest protonowa teoria Bronsteda.
Z podanego poniżej zestawu jonów wybierz te, które spełniają funkcję wyłącznie kwasów i zapisz ich reakcje z anionem fluorkowym.
HSO4‾
H3O+
H2PO4‾
NH4+
HCO3‾
Cu2+

Zadanie 12 (3 pkt.)
Podaj stopień utleniania azotu w cząsteczkach:
chlorek amonu
dimetyloamina
o-chloronitrobenzen

Zadanie 13 (1 pkt.)
W roztworze znajdują się jony: Na+, Al3+, F‾, SO42- o następujących stężeniach molowych:
[Na+] = 1,1 mola/dm3 [Al3+] = 0,2 mola/dm3
[F‾] = 1,1 mola/dm3 [SO42‾] = 0,3 mola/dm3
Ustal, jakie sole (podaj ich wzory chemiczne) i o jakich stężeniach rozpuszczono, aby przygotować ten roztwór?

Zadanie 14 (3 pkt.)
W czterech probówkach znajdują się wodne roztwory soli:
I. azotan (V) amonu
II. chlorek magnezu
III. wodorowęglan sodu
IV. fluorek baru
Wybierz i zapisz za pomocą wzorów chemicznych te sole, które w roztworze wodnym ulegają reakcji hydrolizy anionowej i zapisz te reakcje w formie jonowej skróconej.

Zadanie 15 (2 pkt.)
Ile gramów cynku w postaci jonów Zn2+ znajduje się w 500 cm3 0,2-molowego roztworu azotanu (V) cynku? Przyjmij, że stopień dysocjacji soli wynosi 100%.

Zadanie 16 (3 pkt.)
Polistyren (-[CH2CH(C6H5)]n-) polimer z grupy poliolefin otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącym zwykle z rafinacji ropy naftowej. Styropian otrzymuje się w wyniku gwałtownego ogrzewania parą wodną polistyrenu w formie granulek, wewnątrz których znajduje się niewielka ilość czynnika spieniającego. Jest nim mieszanina n-pentanu i izo-pentanu.
Zaprojektuj doświadczenie, w którym udowodnisz, że produkt termicznego rozkładu (depolimeryzacji) tego tworzywa ma charakter nienasycony.
a) Przedstaw słowny opis doświadczenia lub schematyczny rysunek.
b) Opisz obserwacje, jakich można dokonać podczas badania nienasyconego charakteru produktu tego rozkładu.
c) Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) jednego ze związków, będącego składnikiem mieszaniny spieniającej.

Zadanie 17 (2 pkt.)
Poniżej przedstawiono trzy kwasy organiczne A, B i C oraz trzy stałe dysocjacji: K1, K2, K3.
A: CH2Cl-CH2-CH2-COOH
B: CH3-CH2-CHCl-COOH
C: CH3-CH2-CH2-COOH
K1 = 9,1 · 10-3
K2 = 6,4 · 10-4
K3 = 1,5 · 10-2
a) Każdemu kwasowi A – C przyporządkuj odpowiednią wartość stałej dysocjacji.
kwas A
kwas B
kwas C
b) Uporządkuj kwasy według malejącego pH.

Zadanie 18 (3 pkt.)
Student zapisał schematycznie cykl przemian organicznych i opisał je słownie:
„Pewien związek organiczny X łatwo reaguje z wodnym roztworem wodorotlenku sodu dając substancję Y, która po łagodnym utlenianiu tlenkiem miedzi (II) lub tlenkiem chromu (VI) daje związek Z. Ten zaś poddany reakcji z amoniakalnym roztworem tlenku srebra daje kwas karboksylowy”. Dodatkowo wiadomo, że kwas ten charakteryzuje się tym, że w wyniku dehydrogenacji daje CO2 a w wyniku dehydratacji CO.
a) Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) i nazwę systematyczną tego kwasu.
b) Zapisz schemat przemian opisany przez studenta, zaznacz związki X, Y, Z oraz warunki, w których te reakcje były prowadzone.

9
Zadanie 19 (3 pkt.)
Związek X, będący monobromopochodną pewnego związku aromatycznego, poddano przemianom, które ilustruje schemat:
+ NaOH(aq) + Z
X Y O2N–O–CH2–C6H5
a) Podaj nazwy systematyczne lub potoczne związków X i Y.
b) Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych) równanie reakcji, której ulega związek Z.

Zadanie 20 (4 pkt.)
W procesie otrzymywania chlorku krzemu (IV) wykorzystuje się reakcję polegająca na przepuszczeniu gazowego chloru nad mieszaniną węgla w postaci koksu z dodatkiem tlenku krzemu (IV). Produktem ubocznym takiej reakcji jest tlenek węgla o charakterze obojętnym.
a) Zapisz tę reakcję bilansując ją metodą elektronową.
Równanie reakcji: ……………………R 30;……………………& #8230;…………………̷ 0;……
Bilans elektronowy:
b) W poniższej tabeli wpisz wzory chemiczne produktów powyższej reakcji i określ, jakie wiązania występują w cząsteczkach obu produktów reakcji.

Zadanie 21 (2 pkt.)
Pewien tripeptyd występujący w komórkach żywych ma wzór:
H H
│ │
H2N-C-CH2-CO-NH-C-CO-NH-CH2-COOH
│ │
COOH CH2SH
Napisz wzory tych produktów hydrolizy powyższego tripeptydu, które są związkami optycznie czynnymi.

Zadanie 22 (2 pkt.)
Podaj wzory jonów, których stężenie w roztworze kwasu borowego H3BO3 jest największe i najmniejsze.
Wzór jonu o najmniejszym stężeniu: ……………………R 30;……….
Wzór jonu o największym stężeniu: ……………………R 30;………..

Zadanie 23 (3 pkt.)
Ile cm3 wody (T = 277 K, p = 1013 hPa) należy użyć, aby rozcieńczyć 200 cm3 5-molowego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,2 g/cm3 i otrzymać roztwór 8%?

GEOGRAFIA = PODSTAWA

na podstawie z gegry bylo trzeba wypisac gdzie zachodzi konflikt czlowiek-srodowisko, podac panstwa.,,,
a reszta tez byla banalna

-przyporządkuj krainie zoogeograficznej żyjące na jej obszarze gatunki zwierząt.. (paleoarktyczna,
australijska i jeszcze jakiś dwie były)
-jakiś pytanie związane z siecią wodną Polski(trzeba było powykreślać niepsujące słowa)
-na mapie były zaznaczone jakieś obszary i trzeba było dopisać do niech typ gleby skałę macierzystą i
uprawiane rośliny
-było coś odnośnie czynników warunkujących klimat Polski
-coś o typach opadów ze względu na genezę

Klasycznie mapka i pytania do niej o wysokość szczytu, walory turystyczne itp. Sztucznie utworzonego
jeziora; było wymienic 2 procesy endogeniczne; określić typ jeziora (Śniardwy, Wigry i Łebsko), trzeba
było obliczyć odległość Petersburga od zwrotnika i był rysunek ale potrzebne obliczenia, wiesz zadanie
na skale, z tego co pamiętam to jeszcze zadania dotyczące struktury wieku chińczyków, powody wzrostu
popularności podróży samolotem w Polsce po roku 2000, zadanie o ropie naftowej z wykresami, napisac
nazwe organizacji jakiejś tam naftowej- chyba chodziło o NAFTĘ, organizacja zrzeszająca kraje Ameryki
północnej oraz zadanko w którym trzeba było wpisac narodowości (kolejno ps.?Palestyńczycy, Czeczeni i
Baskowie) to chyba tyle jeszcze tekst o aglomeracji łódzkiej

GEOGRAFIA = ROZSZERZONA

Powtórzcie sobie:

-rzeźba polodowcowa
-przekroj ziemii
-parki narodowe (mapka), wiedziec ktory gdzie jest
-wulkany

a wiec była mapka jakiegoś tam jeziora trzeba było obliczyć powierzchnie jeziora na mapie w skali 1;50000 jeśli w rzeczywistości ma ona 16 km kwadratowych

trzeba było obliczyć na która godzinę czasu miejscowego w NJ doleci samolot jeśli wyleciał z warszawy o 6.40 a podróż trwa 12 godzin na podstawie mapki z czasami strefowymi

trzeba było podać przyczyny globalnego ocieplenia klimatu i ich skutki na środowisko geograficzne

podać funkcje jeziora, które jest częścią

był przykrój przez ziemie i trzeba było opisać warstwy

były skutki spiętrzenia rzek

było dużo na podstawie mapki

GEOGRAFIA - PODSTAWA ODPOWIEDZI :

NAFTA to Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu i tam są Właśnie państwa: USA, Kanada i Meksyk
OPEC- Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową tak miałam na lekcji

ŁEBSKO- JEZIORO PRZYBRZEżNE
WIGRY- JEZ. RYNNOWE
śNIARDWY - MORENOWO-ZAPOROWE

Czynniki warunkujące klimat Polski:
-wysokość położenia
-ukształtowanie terenu
-szerokość geograficzna

zbiorniki sztuczne: Soliński Turawski Włocławski Sulejowski Goczałkowicki Koronowski

Powody wzrostu popularności podróży samolotem w Polsce po 2000 roku :
- wejście Polski do Uni Europejskiej
- wejście na rynek tanich lini lotniczych
- znaczne powiększenie sie ilości lotnisk w całym kraju
( modernizuje się także lotniska regionalne)

Typy opadów ze względu na genezę :
opad orograficzny,
opad konwekcji termicznej,
opad frontalny

Walory turystyczne szctucznie utworzonego jeziora:
-mikroklimat(zmienia się)
-warunki krajobrazowe(-II-)

Procesy endogeniczne:
a)Ruchy lądotwórcze
b) Ruchy górotwórcze
c) Zjawiska wulkaniczne
d) Budowa, kształt i rozmiary wulkanów
e) Erupcje
f) Lawy i materiały piroklastyczne
g) Zjawiska towarzyszące erupcjom
h) Zjawiska plutoniczne
i) Trzęsienia ziemi

1 cm-50 000cm
1cm-0,5 km
1 cm2-(0,5km)2
1 cm 2-0,25km2
16km2:0,25km2= 64cm2

Niekorzystnymi zjawiskami, wywołanymi spiętrzeniem rzeki, są:
• Podniesienie się zwierciadła wód gruntowych
• Wywieranie wyrażnego wpływu na klimat miejscowy
• Zakrzewianie się roślinności wodnej i bagiennej, która zarasta strefy brzegowe, gdzie zachodzą okresowe wahania poziomu wody i następuje odsłanianie dna
• Zatopienie „dolin rzeki”, co powoduje wyłączenie upraw z uzytkownika rolniczego

Przekrój przez Ziemie -warstwy; (od środka)
jądro wewnętrzne
jądro zewnętrzne
płaszcz dolny
płaszcz górny
skorupa

przyczyny globalnego ocieplenia klimatu i ich skutki na srodowisko geograficzne

przyczyny- rozwój przemysłu i spalanie paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisja metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a także wypalanie lasów (wylesienia i pożary) oraz jednym z największych źródeł dwutlenku węgla - motoryzacją.
skutki-dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze, zanieczyszczenie wód, efekt cieplarniany, podwyższenie poziomu morza na kuli Ziemskiej,wędrówka stref klimatycznych to znaczy przesunięcie stref w kierunku biegunu. Wraz ze strefami przemieszczą asie charakterystyczne dla danego klimatu opady. Zmiana temperatur nawet o 2-3 stopnie oznacza również zmianę warunków występywania wielu gatunków roślin, a co za tym idzie wymarcie na niektórych terenach i zastąpienie ich miejsca przes inne gatunki.

gleby w Polsce:
-skaliste terenów górskich( Karpaty Sudety)
-bagienne(dolina Wkry Noteci Polesie Lubelskie)
-mady(Żuławy Wiślane)
-ręziny( Wyż.Krakowsko-Czestochowska, Niecka Nidzińska, okolice Opola)

Brazylie-chodzi tu o niszczenie dżunglii Brazylijskiej. Wycinanie lasów itd.
Polska ( GÓRNOŚLĄSKI OKRęg przemyslowy, rozwoj przemyslu, wydobycia, producji, wyniszczenie środowiska),

BIOLOGIA = PODSTAWOWY

NOWA DOKŁADNIEJSZA WERSJA !!
-wytlumacz jakie znaczenie ma to,ze w scianach tetnic znajduja sie miesnie gladkie
-wyjasnij funkcje ujemnego sprzezenia zwrotnego w kontroli poziomu hormonow podczas cyklu menstruacyjnego
-co miesiac kilka pecherzykow jajnikowych rozpoczyna rozwoj lecz tylko jeden z nich dojrzewa w pelni a)podaj nazwe hormonow wydzielanych przez rozwijajce sie pecherzyki b)opisz role odgrywana przez te hormony podczas fazy pecherzykowej
-podaj obszary mozgowia odpowiedzialne za kontrolowanie wymienionych czynnosci zyciowych a_wentylacja pluc oraz bicie serca b)pamiec oraz emocje c)postawa ciala d)funkcje autonomiczne e)przetwarzanie obrazu
-wymien po dwa przyklady chorob dziedzicznych,cywilizacyjnych,spolecznych i zawodowych
-okresl drogi wnikania do organizmu wymienionych ponizej patogenow a)prątki gruzlicy b)wirus hiv c)dwoinki rzeżączki
-byl tekst ina podstawie tekstu napisac zalety i wady stosowania sztucznej nerki
-bylo tez cos napisac gdzie wirus replikuje swoje DNA
-skutki bulimi
-byl uklad oddechowy i zaznaczyc chyba krtan i pecherzyki plucne i napisac role
-jakies choroby zwiazane z chromosomami
-chjoroby przenoszone droga plciowa

znalazlam jeszcze czyjas wypowiedz:
dzis podtsawe z biol i byly takie pytanie jeszcze.
-roznica m-dzy przeszczepem syngenicznyma allogenicznym
-metabolizm katabolim i anabolizm
-skutki palenia tytoniu
-choroby oprzewodu plcowego i pokarmowego
-z tego co pamitam to byl wykres przedtawiajacy mocz pacjeta i trzeba bylo napisac czy jest zdrowy czy nie i nie byl zdrowy gdyz mial cukromocz
-parathormon
i duzo wykresow i tabel

kilka odp jakie mi sie udało znaleść

Odpowiedzi do powyzszych:

-wytlumacz jakie znaczenie ma to,ze w scianach tetnic znajduja sie miesnie gładkie:

Tętnice odprowadzają krew z serca, którego skurcze znacznie podnoszą ciśnienie krwi, dlatego tętnice muszą mieć grube, sprężyste ściany z licznymi warstwami mięśniowymi i włóknami mięśniowymi. Mięśnie gładkie są odporne na znużenie i mają zdolność do pozostawania w długotrwałym skurczu.

-wyjasnij funkcje ujemnego sprzezenia zwrotnego w kontroli poziomu hormonow podczas cyklu menstruacyjnego:

Ujemne sprzeżenie zwrotne polega na tym, że oddziaływanie układu X na układ Y ma charakter pobudzający, ale oddziaływanie Y na X hamujący, dzięki temu nie istnieje niebezpieczeństwo nadmiernego pobudzenia któregokolwiek z układów. W cyklu menstruacyjnym hormon lutenizujący wraz z folikulotropowym prowadzą do powstania ciałka żółtego; progesteron wydzielany przez ciałko żółte hamuje działanie hormonu lutenizującego i umożliwia zagnieżdżenie się zarodka - wydziela się gonadotropina kosmówkowa która wstrzymuje kolejne jajeczkowanie.

-podaj obszary mozgowia odpowiedzialne za kontrolowanie wymienionych czynnosci życiowych:
a) wentylacja pluc oraz bicie serca - rdzeń przedłużony
b) pamiec oraz emocje - międzymózgowie
c) postawa ciala - móżdżek
d) funkcje autonomiczne - kresomózgowie
e) przetwarzanie obrazu - śródmózgowie

-wymien po dwa przyklady chorob dziedzicznych
-Cywilizacyjnych:
Nadciśnienie tętnicze
otyłość
-spolecznych:
alkoholizm
nikotynizm
Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
reumatyzm
cukrzyca
gruźlica
choroby weneryczne
- zawodowych:
choroba mikrofalowa
gorączka metaliczna
ołowica
pylica
rozedma płuc
zespół cieśni nadgarstka

okresl drogi wnikania do organizmu wymienionych ponizej patogenow:
a)prątki gruzlicy - przez układ oddechowy
b)wirus hiv - Może być przenoszony drogą płciową (przez stosunek z zakażoną osobą), lub poprzez transfuzję zakażonej krwi, używanie igieł zanieczyszczonych krwią zakażonych osób (narkomani) oraz łożysko lub krew w trakcie porodu (zakażenie okołoporodowe), a także z mlekiem matki.
c)dwoinki rzeżączki - przenoszone drogą płciową oraz przez wspólne używanie, np. pościeli, ręczników

-gdzie wirus replikuje swoje DNA: w komórce gospodarza, wykorzystując jego rybosomy, enzymy i energię chem. Procesów kom.

- krtan: wydawanie dźwięków
-pecherzyki plucne: właściwa czynna powierzchnia wymiany gaz.

-choroby przenoszone droga plciowa:
Zakażenia bakteryjne
kiła
rzeżączka
chlamydiozy (w tym zakażenia C. trachomatis)
wrzód weneryczny
czerwonka bakteryjna
ziarniniak pachwinowy

Zakażenia wirusowe
HIV
opryszczka genitaliów
wirus opryszczki zwykłej
HBV
mononukleoza zakaźna
kłykciny kończyste
HTLV 1 i 2

Zarażenia grzybicze
kandydoza

Zarażenia pasożytnicze
rzęsistkowica
świerzb
wszawica łonowa
amebioza

- Niektóre choroby związane z mutacjami w obrębie chromosomu 7:
mukowiscydoza
kwasica argininobursztynianowa
zespół Aspergera
choroba Charcota, Mariego i Tootha
cytrulinemia
CAVD
holoprozencefalia
zespół Ehlersa i Danlosa
hemochromatoza
zespół Lyncha
lissencefalia
choroba syropu klonowego
cukrzyca MODY2
zespół Slya
zespół mielodysplastyczny
osteogenesis imperfecta
zespół Pendreda
zespół Romano i Warda
zespół Shwachmana i Diamonda
zespół Williamsa.

+

wyjasnic podwzorzowa regulacje somatotropiny przez przysadke;

-rozpoznac na rysunkach neutrofile, eozynofile, bazorile, leukocyty i monocyty i wypisac w tabeli ich funkcje;

-z rysunkow opisac na czym polega operon tryptofanowy i jakie to jest sprzezenie;

-dopasowac makroelementy do ich funkcji;

-podac dwie roznice w budowie pluc kregowcow;

-opisac rysunki plesniaka bialego;

-porownac w tabeli rowoj zarodkowy pierwo i wtoroustych; -uporzdkowac od najwiekszej do najmniejszej [pojecia z ekologii: populacja biom, ekosystem itp;

-krzyzowka z genetyki (z hemifilia)

-mapowanie genow na chromosomie;

-na podstawie tekstu wyniasnic co to sa gynandromorfy;

-zaznaczyc ktora populacja jest ustabilizowana z wykresow;

-dopasowac choroby do objawow: huntingtona, mukowiscydoza, anemia sierpowata, cri du chat

STARA WERSJA PODSTAWA :

-wytlumacz jakie znaczenie ma to,ze w scianach tetnic znajduja sie miesnie gladkie
-wyjasnij funkcje ujemnego sprzezenia zwrotnego w kontroli poziomu hormonow podczas cyklu menstruacyjnego
-co miesiac kilka pecherzykow jajnikowych rozpoczyna rozwoj lecz tylko jeden z nich dojrzewa w pelni a)podaj nazwe hormonow wydzielanych przez rozwijajce sie pecherzyki b)opisz role odgrywana przez te hormony podczas fazy pecherzykowej
-podaj obszary mozgowia odpowiedzialne za kontrolowanie wymienionych czynnosci zyciowych a_wentylacja pluc oraz bicie serca b)pamiec oraz emocje c)postawa ciala d)funkcje autonomiczne e)przetwarzanie obrazu
-wymien po dwa przyklady chorob dziedzicznych,cywilizacyjnych,spolecznych i zawodowych
-okresl drogi wnikania do organizmu wymienionych ponizej patogenow a)prątki gruzlicy b)wirus hiv c)dwoinki rzeżączki
-byl tekst ina podstawie tekstu napisac zalety i wady stosowania sztucznej nerki
-bylo tez cos napisac gdzie wirus replikuje swoje DNA
-skutki bulimi
-byl uklad oddechowy i zaznaczyc chyba krtan i pecherzyki plucne i napisac role
-jakies choroby zwiazane z chromosomami
-chjoroby przenoszone droga plciowa
itd...

+
-metabolizm katabolim i anabolizm
-skutki palenia tytoniu
-choroby oprzewodu plcowego i pokarmowego
-z tego co pamitam to byl wykres przedtawiajacy mocz pacjeta i trzeba bylo napisac czy jest zdrowy czy nie i nie byl zdrowy gdyz mial cukromocz
-parathormon
i duzo wykresow i tabel

BIOLOGIA = ROZSZERZONA

-wyjasnic podwzorzowa regulacje somatotropiny przez przysadke;
-rozpoznac na rysunkach neutrofile, eozynofile, bazorile, leukocyty i monocyty i wypisac w tabeli ich
funkcje;
-z rysunkow opisac na czym polega operon tryptofanowy i jakie to jest sprzezenie;
-dopasowac makroelementy do ich funkcji;
-podac dwie roznice w budowie pluc kregowcow;
-opisac rysunki plesniaka bialego;
-porownac w tabeli rowoj zarodkowy pierwo i wtoroustych;
-uporzdkowac od \\\'najwiekszej do najmniejszej\\\' [pojecia z ekologii: populacja biom, ekosystem
itp;-
-krzyzowka z genetyki (z hemifilia)
-mapowanie genow na chromosomie;
-na podtswie tekstu wyniasnic co to sa gynandromorfy;
-zaznaczyc ktora populacja jest ustabilizowana z wykresow;
-dopasowac choroby do objawow: huntingtona, mukowiscydoza, anemia sierpowata, cri du chat
-opisac zaznaczone kosci na szkielecie

lub

przystosowanie ptakow do loty, zadania zwiazne z genami-proste, pytanie o zespol downa i turnera(objawy chorob itd itp), BUDOWA SKORY GADOW, CO TO Sa makrofagi, rysunek z fotosynteza c4, budowa iu rola rna, porownac kom eurkariotyczna i proaktriotyczna, rodzaje odpornosci(tekst uzupelnic), estrogeny i profesteron-funkcja itd itp, wypisac typy kosci i po 1 przykladzie dla kazde....

+
cos o skorze gadów KOŚCI, krwinki krwi, te lekocyty granulocyty, a i jeszcze łożysko, typy kwiatostanówm, połączyc makroelementy z ich funckja to proste, z genetyki o chemofili i mutacje, budowa komórki ekar i prokar, schemat fotosynteza roślinki C4 , narządy równowagi, a w tym ucho wew zew, śr, objawy choroby mozgotrzepowej, no i oddychanie tlenowe i beztlenowe (te zasrane szczególy) ;/// enzymy, spmatotropina estrogeny i progesteron, aparaty gębowe i odnóża owadów, cos z tekstu o syndromie Parola czy jak on tam a i jakas tabela z oddychaniem prosukty i substraty, i policzyc czasteczkii ATP w tych oddychaniach i troche ekologi jeszcze
+

- ucho - jaka droga dzwieku w uchu, gdzie sa odbierane bodzce
- co to sila asymilacyjna
- budowa tRNA - do czego sluzy antykodon i wolny koniec 3 prim
- genetyka - zadanie z krwii, mapowanie chromosomow,
- co zapewnia autnomicznosc mitochondrium
- cykl mocznikowy - jakie substraty, gdzie zachodzi i czy kataboliczny/anabliczny
- wydzielanie kortyzolu , sprzezenie zwrotne jakie zwiazki blokuja wydzielanie , jakie pobudzaja
to z rzeczy trudniejszych, reszta to doswiadczenia itd

WOS = PODSTAWOWY

1)
Nato! był tez rysunek ksieznej Diany z Matka teresa i rozpoznac osoby! byly tak mniej wiecej ok 3 mapki
jedna ze swiata i zaznaczone panstwa i napsiac czy naleza do UE czy do Nato ! byla konstytucja i do
konstytucji pytania ! 26 pytan bylo ! bylo zaznaczyc grupy etniczne w Polsce i byly podane 4! # pytania
z Prawdy Fałsz ! jakis rysunek styryczny ze na pierwsym palnie jest facet ktory ma wladze a pod nim
tacy mali faceci i nazwac ten proces! wyjasnic pojęcie ruchliwosc pionowa i skutki przyczyny powstania
jej. PODSTAWA

2)
podpisać flagi (UE NATO ONZ)
wypracowanie: w Twojej miejscowo�ci chcą zbudować baze NATO...
województwo łódzkie-podpisać wszystkie woj. na około i napisać ich stolice
mapa Europy - będzie trzeba podpisać państwa i które z nich należą do UE a które do NATO

3)
a wiec tak na podstwei bylo napsiac lis do gazety lokalnej i ztreba bylo sie wypowiedzieć na temat tego
czy jestes za czy pzreciwko powstania w Polsce BAzy wojsk Nato! był tez rysunek ksieznej Diany z Matka
teresa i rozpoznac osoby! byly tak mniej wiecej ok 3 mapki jedna ze swiata i zaznaczone panstwa i
napsiac czy naleza do UE czy do Nato ! byla konstytucja i do konstytucji pytania ! 26 pytan bylo ! bylo
zaznaczyc grupy etniczne w Polsce i byly podane 4! # pytania z Prawdy Fałsz ! jakis rysunek styryczny
ze na pierwsym palnie jest facet ktory ma wladze a pod nim tacy mali faceci i nazwac ten proces!
wyjasnic pojęcie ruchliwosc pionowa i skutki przyczyny powstania jej

+ KLUCZ !!

Grup etniczne:Lemkowie, Bojkowie i Romowie.RUCHLIWOSC PIONOWA Jest to najczęściej opisywana ruchliwość społeczna określająca przechodzenie w dół (degradacja) lub w górę (awans społeczny) względem struktury klasowej, klasowo-warstwowej czy ogólnie w hierarchii społecznej.

W przypadku ruchliwości pionowej dochodzić może do zmiany struktury społeczeństwa i przewartościowania skal stratyfikacji społecznej. Nagłe zmiany samej struktury mogą być związane z przewrotami rewolucyjnymi czy administracyjnie wprowadzanymi reformami. Wyższa ruchliwość społeczna jest wskaźnikiem otwartości społeczeństwa, gdyż oznacza, że osoby z niższych warstw społecznych mają większe szanse awansu.

Austria Francja Irlandia Szwecja
Belgia Grecja Luksemburg Wielka Brytania
Dania Hiszpania Niemcy Włochy
Finlandia Holandia Portugalia
Państwa należące do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku
Cypr Litwa Słowacja Węgry
Republika Czeska Łotwa Słowenia
Estonia Malta Polska
Państwa należące do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 roku:
Bułgaria Rumunia

Baza nato:
za:
- wzrost bezpieczenstwa panstwa
- nowe miejsca pracy
- umocnienie pozycji w swiecie
- impuls do ozywienia gospodarczego regionu
przeciw:
- zagrozenie atakami terrorystycznymi
- pogorszenie stosunkow z rosja
- skazenie srodowiska
Czlonkowie Nato:
Belgia,Bułgaria,Czechy, Dania,Estonia,Francja,Grecja,Hiszpania,Holandia, Islandia,Kanada,Litwa,Luksemburg,Łotwa,Niemcy,Norwegia,Polsk a,Portugalia,Rumunia,Słowacja Słowenia,Stany ZjednoczoneTurcja,Węgry,Wielka Brytania,Włochy

KArytatura+dyktator, kult osoby itp

WOS = ROZSZERZONY
Wypracowania:

Wersja 1:
TEMAT 1: Na podstawie źródeł trzeba było porównać dwa systemy wyborów proporcjonalny i większościowy trzeba było je scharakteryzować podąć po trzy wady zalety
TEMAT 2: Na podstawie ustawy o finansowaniu partii trzeba było podać po trzy wady i zalety obecnego systemu i opowiedzieć sie czy wolelibyśmy zmienić czy zostawić ten system. Swój wybór poprzeć 3 argumentami

Wersja 2:
TEMAT 1: Po zapoznaniu się z tekstem w poprzednim zadaniu wypisz główne przyczyny integracji Europy po II wojnie światowej.
TEMAT 2: Jakie czynniki spowodowały wzrost polskiej gospodarki po wejściu do UE.
Zadania zamknięte i teksty źródłowe:

- Tekst (źródło) skąd partie polityczne mają pieniądze
- Dlaczego media to czwarta władza
- Na czym polega zasada jawności w polskim sadownictwie
- Jaki jest rodzaj mandatu przedstawicielskiego i w Polsce i jego dwie cechy.
- Funkcje Zgromadzenia Narodowego (zadanie typu prawda-fałsz)
- jakie są wybory do senatu
- ile podpisów musi mieć partia polityczna żeby ja zapisano do rejestru
- Charakterystyka społeczeństwa - napisz, jakie to jest, np. postindustrialne itp.
- Kompetencje organu i napisać, co to jest (prawdopodobnie Rzecznik Praw Ob, lub NIK)
- 2 sposoby odwołania od wyroku sadu
- System parlamentarno gabinetowy
- Zależność miedzy narodem, rządem, prezydentem i premierem w takim schemacie (kto kogo wybiera ponoć)
- Traktaty UE -> który był najwcześniej a który najpóźniej
- Konflikty w Rwandzie i na Cyprze - strony, itp.
- Jak nazywa się osoba składająca wniosek o postępowanie cywilne
- Na czym polega zasada jawności w polskim sadownictwie

deser:

"wiec tak rozszerzenie pisalem dzisiaj.wypracowanie temat1 na podstawie zrodel trzeba bylo porownac dwa systemy wyborow proporcjonalny i wiekszosciowy trzeba bylo je scharakteryzowac podac po trzy wady zalety i dalejnie pamietam bo pisalem moim zdaniem latwiejszy temat drugi na podstawie dwu stronicowej ustawy o finansowaniu partii trzeba bylo podac po trzy wady i zalety obecnego systemu i opowiedziec sie czy wolelibysmy zmienic czy zostawic i wybor poprzec 3 argumentami a poza tym powtorzcie system parlamentarno gabinetowy trzeba bylo zaznaczyc ktore traktaty UE byly najwczesniej a ktore najpozniej.rowniez 2 strony konfliktu w ruandzie i na cyprze podczas konfliktu pod koniec 20wieku w pytaniu chyba drugim tzreba bylo zaznaczyc jak nazywamty osobe skladajaca wniosek o postepowanie cywilne to chyba odp powod. bylo rowniez pytanie o rodzaj mandatu wystepujacy w Polsce i podac dwie jego cechy i ogolnie to tyle POWODZENIA"

MATMA PODSTAWOWY ODP :

1)pamietam jeszcze to z kamienim:
a) wyrzucono z 10m
b) po 1/2 s
c) 11.25 m max

2)ostatnie zadanie z średnią i odchyleniem standardowym :
a) średnia : 5
b)odchylenie pierwiastek z 6 czyli 2.45
godziny : 5:00-6:00, 7:00-8:00, 9:00-10:00, 15:00-16:00

3)zadanie z pinem :
pierwsza liczbe losujemy, to pradopodobienstwo jest 1, druga liczbe to prawdop= 9/10 bo w zbiorze mielismy 10 liczb i jedna juz wylowosalismy, trzecia liczba to prawdop=8/10 czwarta 7/10
no i mi wyszlo tqak
prawdopodobienstwo zdarzenia=1*9/10*8/10*7/10=63/125 po skroceniu

4)pierwiastki w wielomianie w zadaniu 2 CKE ŁÓDZ :
x=2
x=-3
x=3

5)ciag arytmetyczny :
a) a1=1, a2=0, a3=1 czyli wyszło 0
b) a1=1
co drugi wyraz wynosi 0

wiec liczylismy s1004

s1004=(1+1004)*1004/2= 504510

6)zadanie z sufitem czy tam gipsem w rogu sufitu wyszlo okolo 0,15 czy 0,23

7)Punkty K i L leza po tej samej stronie

8)Powierzchnia prostopadłościanu ścietego : okolo 3600 cm2

MATMA ROZSZRZONY ODP :

Zadania nie pokoleji :
1)Rachunek prawdopodobienstwa: grupa 8 osob: 4 kobiety i 4 mezczyzn poszla sobie na wycieczke, wsrod tych osob bylo malzenstwo. Jakie jest prawdopodobienstwo ze na poczatku beda szly same kobiety a maz z zona beda szli kolo siebie i czy te prawdopodobienstwo bedzie wieksze niz 0.001.

Rozwiązanie :
8 osób wybrało się w góry: 4 mężczyzn i 4 kobiety. Oblicz prawdopodobieństwo, że kobiety będą szły pierwsze i żona bedzie szła bezpośrednio przed mężem. Mozna ro rozumieć tak:

1) Jest jeden mąż i żona, wówczas:
|A| = 3!*3!

2) Wszystkie osoby są pogrupowane w pary, wówczas:

a) mamy do czynienia z ustawieniem:
xh,xh,xh,x4,y4,yh,yh,yh, gdzie pierwsze idą kobiety i żona idzie bezpośrednio przed mężem, zakładamy, że h to liczba z przedziału .
Wówczas:
|A| = 3!*3!*4 (bo są 4 małżeństwa)

b) mamy do czynienia z ustawieniem:
x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4, gdzie kobiety idą pierwsze i żona idzie bezpośrednio przed mężem.
Wówczas jedną parę traktujemy jako jeden element, więc:
|A| = 4!

OMEGA to 8!, dalej już proste, tylko który wariant jest prawidłowy?
Ja wybrałem ten z 4*3!*3!.

2)zadanie z ostroslupem: byl dany ostroslup przy podstawie majacy trojkat rownoboczny a boki ostroslupa sa trojkatami prostokatnymi. Wewnątrz tego ostrosłupa umieszczamy punkt P ktory o ile dobrze pamietam ma vyc rowno odlegly od kazdego z bokow i tak trzeba policzyc wysokości uzyskanych w ten sposób 3 ostroslupow

3)dana jest funkcja y=sin kwadat x razy cosx.
A)trzeba policzyc f(1)
B)maksimum tej funkcji

Rozwiązanie :
Ze sin^2x podstawiamy 1-cos^x i pieknie wychodzi.

a)
Przyrownujemy do 1

B) podstawiamy pomocnicza np t jako cos x
i max osiaga w wierzcholku czyli liczymy wspolrzedne p.

4)Był ciag Xn=-1-n chyba dla n>=1 i ciag Yn rowniez dla n>=1, podane bylo punkty (Xn,0) (-1,1) (0,Yn) ale nie jestem pewien, i te punkty leze na tej samej prostej. Robisz sobie uklad rownan z y=ax+b i wstawiasz te punkty.
1=a+b
0=-1-n+b
Yn=b
Yn=(n+1)/n

5)dany jest rojkat prostokatny ktorego boki tworza rosnacy ciag geometryczny. trzeba obliczyc iloraz tego ciagu

6)F(x)=|log2(x-4)| to Mz wyszlo 5 !!
tam trzeba bylo narysowac wykres f(x)=log2x i przesunac o u=[4,0] a pozniej wszystko pod wartosc bezwzgledna.

8)rzucamy trzykrotnie kostka do gry. oblicz prawdopodobienstwo - zdarzenia B - suma kwadratów liczb wylosowanych oczek jest podzielna przez 3" wyszło komuś 1/3

+
-pierwsze zad.: liczby 2, 6, 5
-promień okręgu: 2*sqrt(5)
-równanie z parametrem: m=0
-pole czworokąta: 3,5*sqrt(3)
-z funkcją a^x: a=1/2
-prawdopodobieństwo: P(A)=1/8, P(B)=1/3
-funkcja z modułem - chyba najprostsze, m3 - 2 rozw.
-graniastosłup: V=144
-trójkąt równoramienny: cos(alfa)=1/4, cos(beta)=7/8
-ciąg: q=1/3, suma to była jakaś duża liczba, chyba -4950
-koszulki: tyż proste, 40 koszulek po 18 zł.

ZESTAW 2 Rozszerzony :

U mnie były takie
(rozszerzona):
*wyznaczyć wartości parametru m, gdzie jednym, jedynym rozwiązaniem rzeczywistym jest liczba 1. x^3+m^3x^2-m^2x-1=0
*okrąg był styczny do prostej y=2x-3 w punkcie A(jakieś tam dane) oraz styczny do prostej y=1/2x+9 w puncie B(jakieś tam dane), należało obliczyć promień okręgu
*w czworokącie wypukłym ABCD były dane:
długość odcinka: AB=2, BC=pierw z 3, CD=3, DA=4 i kąt DAB=60st. Należało obliczyć pole czworokąta.
*sama trzech liczb rzeczywistych + jest równa 13. Druga liczba była trzy razy większa od pierwszej. nalezało wyznaczyć trzy liczby spełniające te warunki, tak aby suma kwadratów była najmniejsza.
*była funcja f(x)=a^x, dla x należ. do R
narysować wykres funcji g przesuniętej o jakiś wektor,
wyznaczyć ile wynosi a, zapisać wzór funcji g,
odczytać z wykresu zbiór argum. dla których ta funcja g(x)>0
*kostkka sześcienna była rzucana trzykrotnie. należało obliczyć prawdopod. A -na kostce (każdej) wypadnie nieparzysta liczba oczek, B-suma kwadratów lioczb wyrzuconych oczek jest podzielna przez3
*narysować wykres funcji f(x) = wartość bez x-1 i poza nią +3, (x nal do R) podać liczbę rozwiązań dla f(x)=m /banaaał ^^^^^^^
*graniastosłup prawidoły sześćiokątny...
*trójkąt równoramienny -> to ten co pisaliście że wysokość jest dwa razy dłuższa od tej drugiej wysokości.
*ciąg geometryczny an=3^1-n ... i tam powyliczać q oraz podpunkt b był z logarytmem i sumą...
*te koszulki za 720 zeta... już sie pojawiły

CKE - NIE POTWIERDZIŁO SIE

MATMA = PODSTAWA

Zadanie 1.
Był wykres funkcji. i trzeba bylo wyznaczyć dziedzinę, zw f, miejsca zerowe, argumenty dla funkcji rosnącej o długości 3 i przedziały w których funkcja przyjmuje ujemne wartosci

Zadanie 2.
Był wycinek koła o kącie 120 stopni z podanym r równym 3 i ten wycinek cały był rozłożoną ścianą boczna stożka. Trzeba było policzyć objętość stożka.
a wiec:
2pi3*120/360=6pi*1/3=2pi
2pi=2pi*r
r =1

1^2+h^2=3^2
h^2=9-1
h=2sqrt2
Pp=pi*r^2

Pp=pi
V=1/3Pp*h
V=2sqrt2pi/3

Zadanie 3.
Trzeba było wyznaczyć odległość punktu od prostej i uzasadnić ze punkt C (-1;m) m rożne od 0 tworzy trójkąt z punktami A i B należącymi do prostej

Zadanie 4.
Wielomian Q(x)= 2x3 - 3x2 - 3x + d i pierwiastkiem tego wielomianu była liczba1 i trzeba było wyznaczyć d które jak dobrze pamiętam wyszło 4. a potem dla d=2 zapisać wielomian jako iloczyn wielomianów pierwszego stopnia..

Zadanie 5.
był ciąg arytmetyczny 1/4(3n+1) i trzeba było wyznaczyć który wyraz ciągu ma wartość 36 3/4 a potem w przedziale do a 50 wyrazu ciągu wyznaczyć ile jest wartości całkowitych i wyznaczyć sumę tych wyrazów.

Zadanie 6.
była nierówność z takimi dużymi potęgami np. 2 do 32 itp. i trzeba było to obliczyć.

Zadanie 7.
kombinatoryki było....dwa zbiory {1,2,3,4,5} i {1,2,3,4,5,6,7} no i nie pamiętam co z tym trzeba było zrobić bo to ostatnie zadanie było i mi czasu zabrakło;/ bo robiliśmy bez kalkulatorów.

Zadanie 8.
był równoległobok o wysokościach h1 i h2. Ob=144 i stosunek tych wysokości 3:5 i obliczyć trzeba było boki.

długości boków= 27, 45

2a+2b=144
a+b=72
h1/hi=3/5
h2=5/3h1
P=a*h1=b*h2
a*h1=b*5/3h1
a=5/3b
5/3b+b=72
b=27
a=45

Zadanie 9.
Zadanie z geometrii analitycznej gdzie była podana przeciwprostokątna nie pamiętam wartości ale 24 chyba. i tg(beta)=4/5 chyba no i cos(alfa) równy jakiś tez ułamek ale nie pamiętam no i trzeba było z tego udowodnić ze trójkąt nie jest prostokątny no banał jak cholera ;d

Zadanie 10.
proste zadanie z funkcji kwadratowej. była podana funkcja y=(x-2)do kwadratu to wszystko i trzeba było wyznaczyć w przedziale największa i najmniejsza wartość funkcji.

MATMA = ROZSZERZONA

Zadanie
Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5 losujemy kolejno dwie bez zwracania i układamy z nich liczbę dwucyfrową (pierwsza wylosowana cyfra,
to cyfra dziesiątek). Sprawdź czy zdarzenia: A - otrzymana liczba jest parzysta i B - otrzymana liczba jest podzielna przez 3 są niezależne.

Zadanie
Trapez równoramienny opisany na okręgu o promieniu 2 cm, ma obwód 20 cm .Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie
W ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a i wysokości
h wpisano sześcian tak, że cztery jego wierzchołki należą do krawędzi
bocznych ostrosłupa, a cztery pozostałe do płaszczyzny podstawy.
Wyznacz stosunek objętości ostrosłupa do objętości sześcianu.

Były 2 zadania z prawdopodobienstwa drugie bylo jakies na procentach i 2 z analitycznej. I pare bryłek
[nie mam nic do powiedzenia]
Określ liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru a

(a-x)^2+|a+x|-ax+2=0

Liczby x,x^2+2y,x-3y tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz te wartości x, dla kórych ciąg ten jest niemalejacy
[nie mam nic do powiedzenia]
rozwiazac rownanie

sin(x^2)-sin(1-2x)=0

Boki trojkata maja dlugosci 3 i 4, a dlugosc promienia okregu wpisanego to 1. Oblicz dlugosc trzeciego boku i promien okregu opisanego na tym trojkacie wiedzac, ze dlugosci bokow tego trojkata tworza ciag arytmetyczny.

'I z kombinatoryki bylo takie, ze byly jakies drzewa i na ile sposobow je mozna posadzic wzdluz alei tak zeby lipa nie rosla obok topoli.

ODP :

ROZSZERZONY:

Zadanie 1
Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5 losujemy kolejno dwie bez zwracania i układamy z nich liczbę dwucyfrową (pierwsza wylosowana cyfra,
to cyfra dziesiątek). Sprawdź czy zdarzenia: A - otrzymana liczba jest parzysta i B - otrzymana liczba jest podzielna przez 3 są niezależne.

Tworzymy przestrzeń probabilistyczna:
?={?:?=(l1,l2):l1,l2 ? {1,2,3,4,5}}
moc ?=20 to jest najpierw kombinacja 1 z 5 razy kombinacja 1 z 4

A-otrzymana liczba jest parzysta (12,14,24,32,34,42,52,54)
P(A)=4/10
B - otrzymana liczba jest podzielna przez 3 (12,15,21,24,42,45,51,54)
P(B)=4/10

P(A?B)=1/5 (12,24,42,54)
P(A)*P(B)=4/25
P(A?B)?P(A)*P(B)
Zdarzenia nie są niezależne

Zadanie 2
Trapez równoramienny opisany na okręgu o promieniu 2 cm, ma obwód 20 cm .Oblicz pole tego trapezu. npewno wyjdzie 20

Znów ja;p trapez:
h=2*r czyli h=4
obw= a+b+2c
P=(a+b)*h/2
h mamy wiec pozostaje wyznaczyć a+b
korzystamy z twierdzenia że aby wpisać okrag czworokat sumy długości przeciwległych musza byc sobie rowne czyli u nas 2c=a+b
a+b+a+b=20
2a+2b=20
2(a+b)=20
a+b=10

Zadanie z trapezem:

podstawy - a i b
ściana boczna - c

a + b = 2c
a + b + 2c = 20
4c = 20
c = 5 => a+b = 10
h = 2r = 4

P=0,5*(a+b)*h=0,5*10*4 = 20cm^2

Zadanie 3
W ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a i wysokości
h wpisano sześcian tak, że cztery jego wierzchołki należą do krawędzi
bocznych ostrosłupa, a cztery pozostałe do płaszczyzny podstawy.
Wyznacz stosunek objętości ostrosłupa do objętości sześcianu.

Zad 4
Określ liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru a

(a-x)^2+|a+x|-ax+2=0

Zadanie; (a-x)^2 +|a+x|-ax+2=0

rozwinac kwadrat czyli a^2-2ax+x^2+|a+x| - ax+ 2=0
x^2+|a+x| - 3ax +a^2 +2=0
pozbyc sie wartosci bezwzglednej;
1 przypadek x^2+x-3ax+a^2 +2 i a+x>=0
lub 2 przypadek x^2-a-x-3ax+a^2 +2=0 i a+x0 to dwa
delta

(a+x)^2+|a+x|-5ax+2=0

zad 5
Liczby x,x^2+2y,x-3y tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz te wartości x, dla kórych ciąg ten jest niemalejacy
[nie mam nic do powiedzenia]
rozwiazac rownanie

sin(x^2)-sin(1-2x)=0

zad 6
Boki trojkata maja dlugosci 3 i 4, a dlugosc promienia okregu wpisanego to 1. Oblicz dlugosc trzeciego boku i promien okregu opisanego na tym trojkacie wiedzac, ze dlugosci bokow tego trojkata tworza ciag arytmetyczny.

zad7

wielomian byl prosty za@@@iscie Q(x)= 2x3 - 3x2 - 3x + d i pierwiastkiem tego wielomianu byla liczba1 i trzebha bylo wyznaczyc d ktore jak dobrze pamietam wyszlo 4. a potem dla d=2 zapisac wielomian jako iloczyn wielomianow pierwszego stopnia..banal

ZADANIE Z WIELOMIANEM
Q(x)=2x^3 - 3x^2 - 3x + d
x1=1 (bo wiemy z zadania)

|2|-3|-3|d|
1|2|-1|-4|0|

1*(-4)+d=0
d=4

Zadanie 8.
był równoległobok o wysokościach h1 i h2. Ob=144 i stosunek tych wysokości 3:5 i obliczyć trzeba było boki.

długości boków= 27, 45

2a+2b=144
a+b=72
h1/hi=3/5
h2=5/3h1
P=a*h1=b*h2
a*h1=b*5/3h1
a=5/3b
5/3b+b=72
b=27
a=45
PODSTAWA:

zad.2 :

alfa = 120stopni
r1=3
l = 2pi*r1/3=2pi

l=2pi*r2 = 2pi => r2=1

H^2=r1^2-r^2
H^2=9-1=8
H=2 pierw z 2

V= 1/3*pi*r2^2*H = (2 pierw z 2)*pi/3

zad.4 :

1/4(3n+1)=an
a1+(n-1)r=an
a1=1
a2=7/4
r=3/4

36 1/4=a1+(n-1)r=1+3/4 * n - 3/4
36 = 3/4 * n
144/3=n
n=48

a50=a1 + 49r=151/4=37 3/4
a1=1
a5=4
a9=7
.....
a49=37 --- 13 wyrazow

S49=(1+37)*13/2 = 247

zad.6 :

Q(x)= 2x^3 - 3x^2 - 3x + d
Q(1)=0
2x^3 - 3x^2 - 3x + d = 0 // x=1
2-3-3= -d
d=4

Q(x)= 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 //d=2
po zrobieniu tabelka
Q(x)=(2x^2-5x+2)(x+1)=(2x-1)(x+1)(x-2)

zad.7 :

(omega)= {(1,1),(1,2)...(5,7)}
(moc zbioru omega)= 35
A-suma oczek podzielna przez 5 - {(1,4),(2,3),(3,7),(4,6),(4,1),(3,2),(5,5)}
(moc zbioru A) =7
P(A)= (moc zbioru A)/(moc zbioru omega) = 7/35 = 1/5

zad.8 :

2a+2b=144
a+b=72

h1/hi=3/5
h2=5/3h1

P=a*h1=b*h2
a*h1=b*5/3h1
a=5/3b
5/3b+b=72

b=27
a=45

zad.3 - trzeba znac rownanie prostej , wystarczy podstawic wartosci punktow A,B,C pod wzor ...(niestety nie podona wiec nie zrobilem)
zad.5 - brak danych

Zad.10 :

y=(x-2)^2
y=x^2 - 4x + 4
p = -b/2a = 2

przedzial podobno jest <0,5>
y(0)=(0-2)^2 = 4
y(5)=(5-2)^2= 9

zad.9 :
(czysta teoria bo nie ma danych)

x to przyprostokatna przy alfa
y to przyprastokatna przy beta
mamy cos(alfa). zalozmy ze rowna sie 1/3 wiec x/24=1/3 czyli x=8
mamy tg(beta)=4/5. wiec x/y=4/5 wiec y=10
i teraz jezeli jest prostakatny to:

x^2+y^2=24^2
164 != 57
mlodson - 07 Mar 2008 19:59

hehe ciekawe czy na prawdziwej maturze będzie przeciek

doktorek666 - 07 Mar 2008 20:15

Już nawet w telewizji o tym mówią, Hehehehe
Hubert93 - 07 Mar 2008 20:26

ale klapa z tą matura
żeby na DW były podane zadania jakie będą na maturze xD


S.W.A.T - 07 Mar 2008 23:52

No i dobrze niech się ludzie pouczą
pimpaldo - 08 Mar 2008 13:16

ja pisałem matmę rozszerzoną - zupełnie co innego ;|
evilcrawler - 08 Mar 2008 19:36

Ja podstawe, była identyczna O.O
Dlaczego nikt mnie nie powiadomił, że to tu będzie zanim to napisze?!?!?!

rotie - 08 Mar 2008 19:41

brawo, nie ma to jak oszukiwac na próbnej maturze -.-

szybkidill - 08 Mar 2008 20:02

hehe ciekawe czy na prawdziwej maturze będzie przecieknie licz na to - arkusze sa dowozone w dniu matury

kokosew - 09 Mar 2008 00:41

I po co oszukiwać samych siebie?
BaRt22 - 09 Mar 2008 14:05

W tamtym roku szkolnym na gimnazjalny tez bylo przywozone w dniu testu, a przeciek matematycznego byl w necie
yoji - 09 Mar 2008 17:25

jesli to prawda to czemu tego niezamkniecie w vipach i skad te przecieki jakies info :d
trytyt - 10 Mar 2008 17:36

Dzieki może sie cos przyda z bioli ale watpie bo w wieczorówkach inne sa chyba a ma ktoś może z polaka ?
Dekoy - 10 Mar 2008 18:11

ja pisalem w ten czwartek z matmy rozszerzonej i w ogóle zupelnie inne zadania były, duzo duzo trudniejsze

Strona 1 z 11


Powiązane wątki

Tutorial jak grac w Pro Eovolution Soccer 2008 online!
Euro 2008 - zróbmy Italii przykrą niespodzianke
KTO WYGRA PUCHAR NARODOW AFRYKI 2008 - sonda
Najlepsza przestrzeń publiczna woj. śląskiego 2008
Mandriva Powepack 2008 + Extreme 2 Pack
aktywacja norton 2008(wszystkie wersje)
Pro Evolution Soccer 2008 - Poradnik
  • szycie lambrekin woda
  • www student pl
  • zaklady odziezowe warmia
  • dziecko 5 miesieczne spadlo mi z lozka
  • numer 580
  • Kolekcja tematów z for dyskusyjnych / Indeks